V Třeboni se konala konference České algologické společnosti

05. říjen 2021 | čtení tohoto článku zabere přibližně 1 minutu

Algologii se věnovala konference  České algologické společnosti, která se konala 13. -15. 9. 2021 v Centru Algatech v Třeboni. Byla rozdělena do osmi přednáškových panelů zaměřených na fyziologii, ekologii a taxonomii řas a sinic, na aplikovanou algologii a na téma bioaktivních látek z řas a sinic.

Hlavním přínosem konference bylo setkání kolegů z různých pracovišť a jejich vzájemné sdílení zkušeností a vědeckých poznatků. Konference se účastnilo množství vědeckých pracovníků i studentů z univerzit a z Akademie věd ČR. 

Během konference probíhala soutěž o nejlepší studentskou prezentaci, kterou vyhrál, Jose A. Martinez Yerena z pracoviště Algatech s přednáškou: The eagle killer hunted: Identification and characterization of novel cyanobacterial neurotoxins. Tento příspěvek byl představen velmi dobře a je to velmi zajímavé téma, které bylo publikováno v prestižním časopise Science. Řeší příčinu úmrtí orlů v USA, kterou má na svědomí sinicový neurotoxin. Díky širokému množství témat a přednášek, kterých bylo celkem 34, měl každý účastník možnost seznámit se se zajímavými prezentacemi týkajícími se jak jeho odvětví, tak i zcela odlišný pohledů na studium řas a sinic. 

Konference se okrajově věnovala také současným negativním antropogenním vlivům na přírodu. Některé příspěvky se týkaly polární ekologie, která je ovlivňována změnou klimatu. Algologie se tradičně věnuje změnám složení řasových společenstev v závislosti na znečištění povrchových vod a podobně, to má přesahy například v podobě výzkumu sinicových toxinů. Porozumění řasám jakožto základnímu kameni vodních ekosystémů má podstatný celospolečenský přínos a setkání českých algologů je proto významnou událostí. Česká republika je v tomto směru velmi rozvinutou zemí s bohatým institucionálním i lidským zázemím. Je zde mnoho akademických i univerzitních pracovišť, které se tématu řas a sinic věnují z různých stran, je zde také rozsáhlá sbírka autotrofních mikroorganismů. Český přínos sladkovodní algologii, limnologii, řasové taxonomii, polární ekologii řas a podobným tématům je nesporný. 

Text: Antonín Střížek

Fotogalerie