Propojení s praxí

13. květen 2021

Aplikační laboratoře programu

Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum byla založena v roce 2014 rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost. Jejím cílem je zpřístupnit nejnovější výsledky a metody základního výzkumu šlechtitelům a zemědělské praxi.  Provozuje ji Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. v Olomouci.

Aplikační laboratoř řasových biotechnologií Centra ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR propojuje výzkumné aktivity jednotlivých laboratoří centra s komerční sférou v České Republice a v zahraničí. Laboratoř zajišťuje smluvní výzkum a poradenství v oblasti řasové biotechnologie, má na starosti další formy transferu technologií včetně popularizace významných vědeckých výsledků Centra Algatech. Aplikační laboratoř se rovněž stará o duševní vlastnictví, které v Centru vzniká.

Aplikační laboratoř biotechnologie rostlin Biofyzikálního ústavu AV ČR se otevře na podzim letošního roku 2021. Bude fungovat jako podpůrná jednotka především pro pracoviště zemědělského zaměření, která mají omezené možnosti využívání technik molekulární biologie a moderní genomiky. 

Webové portály ÚVGZ, které podporuje náš program

Podporujeme tři webové portály související s klimatickou změnou, které jsou určeny širokému spektru uživatelů, pro jejich edukaci a zejména podporu operativních a strategických rozhodovacích procesů od farmářů po státní správu. Výsledky se opírají o výzkumné aktivity vznikající ve spolupráci předních českých pracovišť na danou problematiku a jsou koordinovány pracovníky Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  • Portál www.klimatickazmena.cz interaktivně zpřístupňuje časoprostorové informace o scénářích vývoje budoucího klimatu, jeho dopadů na zemědělství, lesnictví, vodní režim a krajinu ČR. Součástí portálu je i analýza adaptačních opatření nutných ke zmírnění negativních a akceleraci pozitivních vlivů klimatické změny.
  •  Portál www.vynosy-plodin.cz má za cíl předpovídat výnosy klíčových zemědělských plodin na okresní a krajské úrovni. Prognóza výnosů vychází z agrometeorologického monitoringu, využití satelitního snímání vegetace a vyhodnocení statistických i zemědělských databází se zaměřením na Českou republiku.
  • V roce 2021 byl spuštěn systém včasné výstrahy portál www.agrorisk.cz, který nabízí informace o  aktuálním stavu a devítidenní předpověď výskytu a vývoje konkrétních abiotických (např. vymrzání, jarní mrazy, podmínky pro agrotechnické zásahy) i biotických (konkrétní choroby a škůdci) na počasí závislých rizik, která mohou negativně ovlivnit výnosy zemědělských plodin. Přidanou hodnotou využívání portálu je ekonomická efektivita a environmentální šetrnost zemědělské činnosti.

Projekty Národních center kompetence Technologické afentury ČR propojených s naším programem

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin programu NCK Technologické agentury České republiky je jediným národním centrem kompetence v biologických vědách. Jeho cílem je propojit základní a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými firmami, a tím podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského. V tomto centru spolupracuje 13 partnerů, včetně komerčních firem.

Národní Centrum kompetence Biorafinace jako oběhové technologie programu NCK Technologické agentury České republiky  pokrývá celou problematiku zpracování biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní včetně komunálního původu a čistírenských kalů pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou využitelných v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu. Cílem jsou nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi v souladu s cirkulární ekonomikou řešící aktuální společenská témata (potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika).