Sociologický ústav zjišťoval, jaký postoj má česká veřejnost k problematice geneticky upravených plodin

10. leden 2022 | čtení tohoto článku zabere přibližně 2 minuty

Odbnorníci ze Sociologického ústavu zjišťovali, jaké jsou postoje české veřejnosti ke geneticky modifikovaným plodinám, ze kterých se vyrábějí potraviny, které konzumujeme (dále jen „GMP“). 

Ptali se. zda se respondenti již s pojmem modifikovaných nebo geneticky upravených plodin setkali, dále  do jaké míry je toto téma zajímá a zda mají dostatek informací o problematice geneticky modifikovaných plodin. Následně měli respondenti vyjádřit souhlas či nesouhlas s výroky týkajících se morálních aspektů genetické modifikace plodin a dopadů konzumace potravin z těchto plodin na lidské zdraví. Součástí výzkumu byly i otázky týkající ochutnání potraviny vyrobené z GMP či povolení používání potravin z GMP v oblastech s nedostatkem potravin a mnoho dalších.

  • Výrazná většina dotázaných (74 %) se s pojmem geneticky modifikovaných plodin setkala, z toho necelá desetina (8 %) s jistotou ví, čeho se tento pojem týká, přibližně třetina (35 %) přibližně ví, co tento pojem znamená a další necelá třetina (31 %) se s tímto pojmem sice již setkala, ale neví, čeho se týká.
  • Zájem české veřejnosti o geneticky modifikované plodiny je spíše nízký. Dle svého vyjádření se o ně zajímá přibližně pětina respondentů (21 %), většina občanů se o tuto problematiku nezajímá (78 %).
  • Více než tři čtvrtiny (77 %) české veřejnosti jsou přesvědčeny, že informace o genetické úpravě potraviny nebo její složky by měla být obsažena na etiketě výrobku, přičemž 54 % z nich si to myslí rozhodně a 23 % spíše.
  • Necelá čtvrtina (23 %) českých občanů považuje genetickou úpravu plodin za morálně nepřijatelnou.
  • Názor české veřejnosti na vliv potravin z geneticky modifikovaných plodin na lidské zdraví je nejednoznačný, když přibližně třetina (34 %) respondentů se domnívá, že takové potraviny mohou ohrozit lidské zdraví, srovnatelný podíl (32 %) zastává i opačný názor, tedy že, nemohou ohrozit lidské zdraví a další přibližně třetina (34 %) v této otázce „neví“.
  • Téměř polovina (47 %) respondentů by byla ochotna použít lék vyrobený pomocí geneticky modifikovaných organismů.
  • Nadpoloviční většina (57 %) české veřejnosti souhlasí s tím, aby potraviny z geneticky modifikovaných plodin mohly být užívány v oblastech s nedostatkem potravin, opačný názor vyjádřila necelá pětina (17 %).

Celou zprávu si můžete přečíst ZDE.